ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิยาศาสตร์การกีฬา 2.การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี 3.การแก้ไขผลการเรียน 4.การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 319 total views, 32 views [อ่านต่อ..]

319 total views, 32 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ ห้องช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 47 total views, 4 views today

47 total views, 4 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน อ.ดร.ประยงค์ หัถตพรหม เป็นประธานการตรวจประเมิน อ.ดร.ภัทระ อิทระคำแหง กรรมการ อ.ดร.วิจิตร โพธิสาร กรรมการและเลขานุการ นายคงคม สืบสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 204 total views, 3 views today

204 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม            ประธานการตรวจประเมิน ดร.ศิวพร พยัคฆนันท์                   กรรมการ อ.ปิยะณัฐ ศรีชะตา      [อ่านต่อ..]

48 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

📢ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (คณะครุศาสตร์) 👍 วันเสาร์เวลา 13.00-16.00น. 👍และวันอาทิตย์เวลา 09.00-12.00 น. 📌 เริ่ม 13 กรกฎาคม 2562ถึง 15 กันยายน 2562 📲 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 402 total views, 3 views today

402 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ณ ห้องประชุมช้างดำ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 142 total views, 2 views today

142 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม            ประธานการตรวจประเมิน ดร.ศิวพร พยัคฆนันท์                   กรรมการ ดร.จณัญญา วงศ์เสนา จงศิริ    [อ่านต่อ..]

61 total views, no views today