ข่าวทั่วไป

โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา

๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายมงคล ยอดดี รองนายกองค์การส่วนตำบลตาเบา เป็นประธานเปิด โครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ด้วยโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา จึงได้จัดโครงการค่ายพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และสร้างแรงจูงใจใฝ่ศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๕๔ คน โดยจัดค่ายระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา โดยขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อมาเป็นวิทยากรในการจัดค่ายฯ โดยมีสาขาพลศึกษา และสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวเข้าร่วม ทางคณะครุศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมค่ายฯ เป็นการพัฒนาทักษะ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรายวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี [อ่านต่อ..]

576 total views, 36 views today

..

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560 “..ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา..” รองศาสตราจารย์ธงชัย วงศ์เสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึง สายแก้ว วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ *การแต่งกาย ชุดสุภาพ ผ้าไทย*     430 total views, [อ่านต่อ..]

430 total views, 19 views today

ข่าวจากสาขาวิชาเทคโน

โครงการพัฒนารูปแบบการอบรมออนไลน์ด้วยกรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุข

เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ จัดโครงการพัฒนารูปแบบการอบรมออนไลน์ด้วยกรณีศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุข ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 151 total views, 18 views today

151 total views, 18 views today

ผลงานทางวิชาการ
ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการงานเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น ๒ คณะครุศาสตร์ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 315 total views, no views today

315 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ โพสข่าวโดย : นายชูสกุล เกษฎา 863 total views, no views today

863 total views, no views today