ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศรายวิชา การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศรายวิชา การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาครูสร้างความเข้าใจ รู้และทราบถึงการปฎิบัติตนในสถานศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้ สังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน บทบาทหน้าที่ครูและมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 850 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

593 total views, 48 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2560 รอบที่สอง

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2560 รอบที่สอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพครู เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 134 total views, 2 views today

134 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์เป็นะธานในพิธีเปิด โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 162 total views, no views today

162 total views, no views today