ข่าวทั่วไป

คอม-เทคโน ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช้วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคอม-เทคโน ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กรุณามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1.   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการของนักศึกษากลุ่มเครือข่าย 2.   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีของนักศึกษากลุ่มเครือข่าย 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกลุ่มเครือข่าย 4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การประกอบวิชาชีพ โดยมีเข้าร่วมโครงการ  จำนวนทั้งสิ้นกว่า 269 คน  โดยแบ่งเป็นคณาจารย์ [อ่านต่อ..]

43 total views, 43 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (English camp) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 300 คน ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 361 total views, 170 views today

361 total views, 170 views today

ข่าวจากฝ่ายวิชาการ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 410 total views, 6 views today

410 total views, 6 views today

ประกาศ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด d.i.y. ในรายวิชานันทนาการ

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด d.i.y. ในรายวิชานันทนาการ ผู้สอนอาจารย์วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ ให้แก่คณะครุศาสตร์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 191 total views, 3 views today

191 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการย่างก้าวสู่ความเป็นครู : กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต สาขาการประถมศึกษา “สอนเก่ง เก่งงาน เก่งกิจกรรม”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการย่างก้าวสู่ความเป็นครู : กิจกรรมสรา้งอัตลักษณ์บัณฑิต สาขากาประถมศึกษา “สอนเก่ง เก่งงาน เก่งกิจกรรม” และกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 81 total views, 4 views today

81 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  จำนวน 19 หลักสูตร โดยมีคณบดีทุกคณะและประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 332 total views, 6 views today

332 total views, 6 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนาและนิทรรศการวิชาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาและนิทรรศการวิชาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือกชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละสาขาวิชาทั้งหมดของคณะครุศาสตร์ 18 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ [อ่านต่อ..]

375 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาเข้าสอบ โดยชั้นปีที่ 1-2 สอบในวันเสาร์ และชั้นปีที่ 3-4 วันในอาทิตย์ ณ อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   80 total views, 3 views today

80 total views, 3 views today