ข่าวทั่วไป

ขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีและพิธีสมโภชน์องค์กฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีจากอาคาร 41 เคลื่อนไปยังหอประชุมใหญ๋ และร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐินใหญ่ โดยกำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ  ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมทำบุญและเกิดความศรัทธาในประพุทธศาสนาพร้อมทั้งสืบทอดประเพณีการทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงสืบไปนั้น   667 total views, 401 views today

667 total views, 401 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ประจำปี 2561

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ตามที่ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ในครั้งนี้ 782 total views, 352 views today

782 total views, 352 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้บที่1/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 ชั้น 3 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 2.สรุปการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561 3.การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2561 4.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2561 5.การดำเนินการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ [อ่านต่อ..]

1,300 total views, 167 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอน) ให้กับนักศึกษา ในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน [อ่านต่อ..]

934 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 8ตุลาคม 2561 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี   3,404 total views, 3 views today

3,404 total views, 3 views today