No Picture
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงาน SICE ครั้งที่ 2

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ต่องานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 25-31 มกราคม 2561   แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดงาน SICE ครั้งที่ 2          283 total views, 27 views today

283 total views, 27 views today

..

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษา 207 total views, 8 views today

207 total views, 8 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5  โดยมี 10 มห่วิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการองานประกันคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา            [อ่านต่อ..]

516 total views, no views today

ประกาศ

ประชุมเพื่อเตรียมงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558-2559   302 total views, 1 views today

302 total views, 1 views today

No Picture
ข่าวจากงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการดำเนินการให้เป้นไปตามประกาศ ที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 180 total views, no views today

180 total views, no views today

No Picture
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ “อินทนิล เกมส์” ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “อินทนิล เกมส์” ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 463 total views, no views today

463 total views, no views today

..

เปิดรับสมัครรอบเพิ่มเติม หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครรอบเพิ่มเติม หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2561  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก     685 total views, 2 views today

685 total views, 2 views today

No Picture
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 427 total views, no views today

427 total views, no views today