ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจากข้าราชการ   ดาวน์โหลด         147 total views, 1 views today

147 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการย้ายเว็บไซต์ไปยังระบบสำรอง

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการดำเนินการย้ายเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเว็บไซต์หน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัยรวม 39 เว็บไซต์ไปยังระบบสำรอง ในวันที่ 30 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2562 (หลังเวลาปฏิบัติราชการ) ตั้งแต่เวลา 18.00-07.00 น. เพื่อปรับปรุงให้เว็บไซต์มีความเถียรและปลอดภัยมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ในช่วงเวลาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นระยะ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้   49 total views, no views today

49 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ​

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ​ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 268 total views, no views today

268 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญประชุม เรียน คณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ด้วยคณะครุศาสตร์ มีข้อราชการแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒)

ขอเชิญประชุม เรียน คณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน ด้วยคณะครุศาสตร์ มีข้อราชการแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับหลักสูตร ค.บ. ๔ ปี (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๒) การเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น ๓ อาคาร ๔๑  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 206 total views, no views [อ่านต่อ..]

206 total views, no views today

ข่าวจากงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทำสัญญาจ้าง และการ่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร     120 total views, 1 views today

120 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กำหนดหลักเกณฑ์ การกลั่นกรองกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู็ทรงคุณวุฒิ

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ 010/2562 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงานนั้น **คณะครุศาสตร์จึงขอเชิญชวนบุคลากรร่วมเสนอรายชื่อบุคลากรภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดย กำหนดเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยนำส่งที่ คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 41 ชั้น 2 กำหนดหลักเกณฑ์/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม      185 total views, [อ่านต่อ..]

185 total views, no views today

ข่าวจากงานบุคคล

แบบขอรับการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ/ตำแหน่งประเภทสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน)

แบบขอรับการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ/ตำแหน่งประเภทสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน)    ดาวน์โหลด   431 total views, no views today

431 total views, no views today