ข่าวจากงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทำสัญญาจ้าง และการ่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร     72 total views, 7 views today

72 total views, 7 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กำหนดหลักเกณฑ์ การกลั่นกรองกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู็ทรงคุณวุฒิ

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ 010/2562 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงานนั้น **คณะครุศาสตร์จึงขอเชิญชวนบุคลากรร่วมเสนอรายชื่อบุคลากรภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดย กำหนดเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยนำส่งที่ คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 41 ชั้น 2 กำหนดหลักเกณฑ์/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม      147 total views, [อ่านต่อ..]

147 total views, 3 views today

ข่าวจากงานบุคคล

แบบขอรับการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ/ตำแหน่งประเภทสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน)

แบบขอรับการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ/ตำแหน่งประเภทสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน)    ดาวน์โหลด   334 total views, 13 views today

334 total views, 13 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทำสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทำสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด     95 total views, 1 views today

95 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะครุศาสตร์ ฉบับที่ 005/2562 เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ 2562       106 total views, no views today

106 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวด ‘การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 30 มิติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวด ‘การออกแบบตัวละครแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน”  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวพัณณิตา เคนแสนโคตร และนางสาวอนัญญา บุญมาก ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ นายศิวกร ศรีจุดานุ และนางสาวลักษณารีย์ น้ำทอง     83 total views, no views today

83 total views, no views today

No Picture
ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปี 2562 (เพิ่มเติมกรณีโรงเรียนต่างจังหวัด)

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปี 2562 (เพิ่มเติมกรณีโรงเรียนต่างจังหวัด) คลิ๊ก         166 total views, 1 views today

166 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์

ประกาศคณะครุศาสตร์ ฉบับที่ 003/2562 เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562   ดาวน์โหลด 410 total views, no views today

410 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี

แบบฟอร์ม การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่วนที่-2.1-การประถมศึกษา__GE ส่วนที่-2.2.1-คุรุนิพนธ์ ส่วนที่-2.2-การประถมศึกษา_ครู ส่วนที่-2.3-การประถมศึกษา_SIL       Download       400 total views, no views today

400 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ขอให้นักศึกษาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ทำการรายงานข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้  ภายในวันที่  16 กุมภาพันธ์ 2562 ลิ้งค์กรอกข้อมูล ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 https://goo.gl/forms/hRDLAzaMLiUGrSMp1 ข้อมูลครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 https://goo.gl/forms/a7qigxPm3FYGPlsN2   ลิ้งค์ตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2561 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wTDddyyIUiIAFm4cuVbLpj0elbYoM-IqTvXUAt3q-XE/edit?usp=sharing ข้อมูลครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hs-e-ppiG0GujPXWLjoddrI_tZ54jAj0cOzSOpWPWY8/edit?usp=sharing 8,265 total views, 1 views today

8,265 total views, 1 views today