No Picture
ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 3 การจัดงานวันเด็ก ของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561, การวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงาน, การจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561, โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตระและระดับบัณฑิตศึกษาด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560, คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการคัดเลือกนักศึกษาหมู่เรียนละ 2 คน เพื่อรับการอบรมเป็นนักศึกษาแกนนำ TO BE [อ่านต่อ..]

126 total views, 1 views today

No Picture
ข่าวจากงานบุคคล
No Picture
ข่าวจากฝ่ายวิชาการ

รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 (กำหนดการ ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560)

          ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  คลิกเพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกเพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกเพื่ออ่าน [อ่านต่อ..]

18 total views, no views today

..

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ร.ต.ท. ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ท. ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” 1,304 total views, 1 views today

1,304 total views, 1 views today

No Picture
ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-22.00 น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดเอกสารดังแนบ เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 180 total views, no views today

180 total views, no views today