ข่าวจากหน่วยงานภายใน

งานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ ประจำ 2561 พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มอบของที่ระลึกแสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ จัดขึ้น ณ ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท 281 total views, 281 views today

281 total views, 281 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย (2-4 ปี) ในจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 18 กันยายน 2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ มิสเตอร์เอียน พอร์เตอร์ ผู้อำนวยการมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 2 – 4 ปีที่อยู่ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ผ่านการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และศักยภาพครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั้งสองหน่วยงานตกบง ทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสาธิต ระดับปฐมวัย [อ่านต่อ..]

1,040 total views, 106 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์(พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธุ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ2560-2564 2.เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 3.เพื่อจัดทำแผนกลยุทธิ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 4.เพื้่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผนกลยุทธิ์ และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [อ่านต่อ..]

1,788 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนาระหว่างการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาระหว่างการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้างผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ศรัทธาของผู้ได้รับการบริการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 1,006 total [อ่านต่อ..]

1,006 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manuel)

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manuel) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร โดยมีวิทยากรมากความสามารถ รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป๋นเครื่องมือในการพัฒนาปรสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร โดยจัดขึ้น ณ ห้องปทุมรัตน์ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์ 1,306 total views, 1 views today

1,306 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติญี่ปุ่น-ไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติญี่ปุ่น-ไทย โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 80 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ อาคารลานช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรมให่แก่นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 2.เพื่อพัฒนาทักษะ Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 3.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 4.เพื่อทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้าน [อ่านต่อ..]

732 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ Super Teacher Model 2018

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปืดงาน ประกวดดาว-เดือนคณะครุศาสตร์ Super Teacher Model 2018 โดยมีคณะกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี 2.อ.ณีน์นรา ดีสม 3.อ.ศิริพร เกตุสระน้อย 4.อ.ศิริลักษณ์ วนพร 5.นายคงคม สืบสิทธิ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก อาคาร [อ่านต่อ..]

698 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกุล ประธาน ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง    กรรมการ อาจารญอรุโณทัย อุ่นไธสง กรรมการ เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561     578 total views, no views today

578 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการในโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกุล ประธานกรรมการ คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – มทร.อีสาน ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ อาจารญอรุโณทัย อุ่นไธสง กรรมการ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

601 total views, no views today