ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 803 total views, 803 views today

803 total views, 803 views today

..

การเข้ายืนยันตัวตนในระบบจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำความดี ปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัยได้ตื่นตัวในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม คู่มือการใช้งานระบบจิตอาสา ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบจิตอาสา  คลิ๊กยืนยันการใช้งานระบบจิตอาสา     2,018 total views, 27 views today

2,018 total views, 27 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1.ให้นักเรียนค้นพบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบปัญหาและสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2.ให้นักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 4.ให้นักเรียนและครูเรียนรู้และทำการศึกษาทำงานร่วมกัน 1,431 total views, 7 views today

1,431 total views, 7 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยม มรภ.สุรินทร์ ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของ [อ่านต่อ..]

1,523 total views, 4 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน (Executive Function)สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จ ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน(Executive Function)สำหรับเด็กปฐมวัยสู่ชีวิตที่สำเร็จ ในศตวรรษที่ 21 จัดโครงการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และ ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์กล่าวต้อนรับ ณ ห้องไอยเรศ อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 ท่าน ดังนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว [อ่านต่อ..]

2,463 total views, 4 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOOCs กับการเรียนการสอนของคนในยุคดิจิทัล

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MOOCs กับการเรียนการสอนของคนในยุคดิจิทัล โดยมีวิทยากร 2 ท่านได้แก่ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ห้องประชุมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตุประสงค์โครงการ ดังนี้ 1.เพื่อสร้างประสบการณ์ให้อาจารย์ นักศึกษา บุลากรที่เข้าร่วมอบรมรู้จัก บทเรียนออนไลน์แบบเปิด [อ่านต่อ..]

2,585 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย

1.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยสาขาวิชาพลศึกษา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ 2.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับเยาวชนโดยกลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ อ.ปราสาท 3.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับเด็กปฐมวัยโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ *สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 1,303 total [อ่านต่อ..]

1,303 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ปฏิทินโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) 2.โครงการครุศาสตร์สู่ชุมชน 3.กำหนดวันประเมินและเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตร) 4.การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 3,094 total views, 1 views [อ่านต่อ..]

3,094 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาวารสารของคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาวารสารของคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการพัฒนาวารสารในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 38 3,084 total views, 1 views today

3,084 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตำราเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง

วันที่ 6  มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง ศาสตราจารย์ประจำประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี ้ ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร41  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,776 total views, 1 views today

1,776 total views, 1 views today