ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (English camp) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 300 คน ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 359 total views, 168 views today

359 total views, 168 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กำหนดหลักเกณฑ์ การกลั่นกรองกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู็ทรงคุณวุฒิ

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ 010/2562 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงานนั้น **คณะครุศาสตร์จึงขอเชิญชวนบุคลากรร่วมเสนอรายชื่อบุคลากรภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดย กำหนดเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยนำส่งที่ คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 41 ชั้น 2 กำหนดหลักเกณฑ์/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม      147 total views, [อ่านต่อ..]

147 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการสัมมนาและนิทรรศการวิชาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาและนิทรรศการวิชาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือกชั้น 3 อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละสาขาวิชาทั้งหมดของคณะครุศาสตร์ 18 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ [อ่านต่อ..]

374 total views, 2 views today

ข่าวจากงานบุคคล

แบบขอรับการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ/ตำแหน่งประเภทสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน)

แบบขอรับการประเมินเพื่อการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ/ตำแหน่งประเภทสนับสนุน (งบประมาณแผ่นดิน)    ดาวน์โหลด   334 total views, 13 views today

334 total views, 13 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41   173 total views, no views today

173 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทำสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทำสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด     95 total views, 1 views today

95 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิทยาการคำนวณในสถานศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ วารี ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิทยาการคำนวณในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ครูปิยะพงษ์ พรหมบุตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ จากโรงเรียนเทพอุดมวิทยา มาเป็นวิทยากรในวันนี้ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 47 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษาและวิทยาการคำนวณในสถานศึกษา [อ่านต่อ..]

163 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการการนำเสนอโครงการย่อยของนักศึกษา ภายไต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ท้องถิ่น Plus”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมทัณฑวาลธิเธียร์เตอร์ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตัวแทนนักศึกษา คณะครุศาสตร์นำเสนอผลงานตามโครงการ ออมสินยุวพัฒน์ โดยเลือกผลิตภัณฑ์จากกล้วยพื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นักศึกษาและชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทรมัตตุการคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์กมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ และอาจารย์พัชรี เขตต์จะโป๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ   188 total views, no views today

188 total views, no views today