ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศรายวิชา การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศรายวิชา การปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (ภาคเรียนที่ 1/2562)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาครูสร้างความเข้าใจ รู้และทราบถึงการปฎิบัติตนในสถานศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้ สังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน บทบาทหน้าที่ครูและมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน การจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 850 คน ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

590 total views, 45 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ร่วมส่งกำลังใจให้กับายสราวุฒิ สหายา นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา เข้าร่วมทีมชาติกีฬาคอร์ฟบอลที่ประเทศจีน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับ นายสราวุฒิ สหายา นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมชาติกีฬาคอร์ฟบอล และจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อม กลางพฤษภาคมนี้ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศจีน เดือนมิถุนายน 2562 ร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 523 total views, 2 views today

523 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21

วันที่1-3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 โดยคณะครุศาสตร์ได้จัดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 2.เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 115 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ผู้บริหาร อาจารย์ [อ่านต่อ..]

420 total views, 7 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประะชุม ดังนี้ 1.ผลการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ 2.กิจกรรมบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนเชิงพื้นที่/บทบาทคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมแต่ละโรงเรียน/ขั้นตอนและการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.กิจกรรมอบรมหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา/กำหนดการและการลงทะเบียน 617 total views, no views today

617 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. คณาจารย์ คณะครูผู้ประสานงานและรับผิดชอบแต่ละโรงเรียน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กิจกรรม Active Learning กิจกรรมสรุปความตามแนว Active Learning กิจกรรม นิทานหรรษาพัฒนาทักษะการอ่าน  เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ ตำบลโคกยาก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 279 total views, no views today

279 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 เมษายน 2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กิจกรรม Active Learning กิจกรรมสรุปความตามแนว  Active Learning กิจกรรม นิทานหรรษาพัฒนาทักษาะการอ่าน โดยทีมวิทยากร 1.นางพรพัฒน์ ชินโชติ รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยจังหวัดสุรินทร์ 2.นายไกรสิทธิ์ ศิริมาก วิทยากรแกนนำ สพป.สุรินทร์เขต 1 3.นางสาวปีรฺพฤจิกาล หมายเจริญ วิทยากรแกนนำ สพป.สุรินทร์เขต 1 [อ่านต่อ..]

149 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อนักศึกษา (Intensive course)

วันที่ 3-4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  คณะครุศาสตร์ได้จัดการอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อากรพัฒนาท้องถิ่น (Intensive course) กลุ่ม A  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 1,401 total views, no views today

1,401 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (English camp) รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 3 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 350 คน ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 565 total views, no views today

565 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (English camp) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา English camp รุ่นที่ 1 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 300 คน ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,073 total views, 1 views today

1,073 total views, 1 views today