ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2561

เมื่อวาน (18 พ.ย.2561) กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เวลา 08.30 น.ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธา ไปทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ในการทอดกฐินในครั้งนี้ได้มีญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาได้ตั้งเป็นกองกฐินร่วม เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธสุรินทรพร หน้าตัก ๙.๙๙ เมตร สำหรับยอดกฐินทั้งหมด ๙๕๐,๓๖๑ บาท ในนามคณะครุศาสตร์ [อ่านต่อ..]

279 total views, 279 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ประจำปี 2561

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ตามที่ จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561  ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ในครั้งนี้ 1,121 total views, 38 views today

1,121 total views, 38 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้บที่1/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง อาคาร 41 ชั้น 3 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 2.สรุปการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2561 3.การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2561 4.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2561 5.การดำเนินการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ [อ่านต่อ..]

1,304 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 8ตุลาคม 2561 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี   3,405 total views, 1 views today

3,405 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.กฏกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 2.รับรองรายงานการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 3.การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะครุศาสตร์ [อ่านต่อ..]

536 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การสัมมนารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) (ุรุ่นตกหล่น) ชั้นปีที่ 5  ณ ห้องช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 จุดประสงค์ในการจัดโครงการ 1.. เพื่อนำเสนอการไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้  ด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน [อ่านต่อ..]

1,656 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมช้างดำ ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีท่านคณะกรรมการดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ท. ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต [อ่านต่อ..]

1,829 total views, 1 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษา ในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการรับการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 317 total views, [อ่านต่อ..]

317 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมวันวานที่พากเพียร..สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวานที่พากเพียร..สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิให้กับ ดร.ชินวัตร บุปผาวัลย์ โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและได้มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 1,296 total views, no views today

1,296 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมช้างดำ ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1.การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ 1.1 ดร.ทรงเดช สอนใจ 1.2 ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ 1.3 อ.เสาวคนธ์ สาเอี่ยม 1.4 ดร.อุดม หอมคำ [อ่านต่อ..]

1,240 total views, no views today