ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิยาศาสตร์การกีฬา 2.การอนุมัติผลการเรียนระดับปริญญาตรี 3.การแก้ไขผลการเรียน 4.การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 319 total views, 32 views [อ่านต่อ..]

319 total views, 32 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน อ.ดร.ประยงค์ หัถตพรหม เป็นประธานการตรวจประเมิน อ.ดร.ภัทระ อิทระคำแหง กรรมการ อ.ดร.วิจิตร โพธิสาร กรรมการและเลขานุการ นายคงคม สืบสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 204 total views, 3 views today

204 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

📢ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (คณะครุศาสตร์) 👍 วันเสาร์เวลา 13.00-16.00น. 👍และวันอาทิตย์เวลา 09.00-12.00 น. 📌 เริ่ม 13 กรกฎาคม 2562ถึง 15 กันยายน 2562 📲 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 402 total views, 3 views today

402 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ณ ห้องประชุมช้างดำ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ 142 total views, 2 views today

142 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา อ.ดร.ประยงค์ หัตถพรหม              ประธานการตรวจประเมิน อ.สุขใจ สมพงษ์พันธุ์                   กรรมการ อ.ปิยณัฐ ศรีชะตา    [อ่านต่อ..]

182 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่และกิจกรรมปฐมนิเทศระดับหลักสูตร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่และกิจกรรมปฐมนิเทศระดับหลักสูตร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 350 คน ประกอบไปด้วย 1.สาขาการศึกษาปฐมวัย 2.สาขาการประถมศึกษา 3.สาขาพลศึกษา 4.สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล 5.สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาใหม่ (ชั้นปี 1) และนักศึกษารุ่นพี่ (ชั้นปี 2-4) ในสังกัดคณะครุศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบวิสัยทัศน์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่เรียนในหลักสูตร ให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติตนในหลักสูตร ให้นักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ บุคลากร และอาจารย์ในหลักสูตร ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยจัดขึ้น [อ่านต่อ..]

915 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กำหนดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกในรอบนี้จำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ในระบบส่วนกลางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 และจะดำเนินการรายงานตัวผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามลำดับ 540 total views, no [อ่านต่อ..]

540 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

วันที่ 8- 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอยหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลและตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 475 total views, no views [อ่านต่อ..]

475 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2562 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ 2/2562 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและผ่านการคัดเลือกจำนวนสองเท่าของจำนวนการกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้ง 2.คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณุวฒิประจำคณะครุศาสตร์ 3.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ของ อ.ดร.ธัญเทพ สิทธิเสือ 4.การขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ของ อ.เลิศวัลลภ [อ่านต่อ..]

1,383 total views, no views today