ข่าวทั่วไป

ฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่สาม

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทำการฝึกซ้อมย่อยให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่สาม  โดยในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมย่อยรวม ซึ่งให้บัณฑิตเดินเพื่อฝึกซ้อมตามฐานฝึกซ้อม จำนวน 4 ฐาน ณ อาคาร 28 ส่วนพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และจะมีพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามลำดับ       [อ่านต่อ..]

869 total views, 82 views today

ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์ทำการฝึกซ้อมย่อยให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่สอง

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-14.30 น.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทำการฝึกซ้อมย่อยให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่สอง ซึ่งมีบัณฑิตเข้ารายงานตัวจำนวนกว่า 3,000 คน สำหรับการฝึกซ้อมย่อยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ส่วนพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และจะมีพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามลำดับ 649 total views, 1 views [อ่านต่อ..]

649 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 สังกัดคณะครุศาสตร์

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-16.30 น. วันแรกของการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 สังกัดคณะครุศาสตร์ โดยมีการแยกซ้อมย่อยดังนี้ 1.สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้องประชุมไอยเรศ 2.สาขาการประถมศึกษา ห้องประชุมช้างเผือก 3.สาขาพลศึกษา ชั้น 4 4.สาขาวิทยาศาสตาการกีฬา ชั้น 5 872 total views, 1 views today

872 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเตรียมงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559 2.การดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่ 243/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 488 total views, 1 views today

488 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5  โดยมี 10 มห่วิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการองานประกันคุณภาพการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา            [อ่านต่อ..]

516 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง เป็นประธานในโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 400 total views, no views today

400 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมภาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 จุดประสงค์ในการจัดโครงการ 1.. เพื่อนำเสนอผลงานและนิทรรศการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้  ด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน งานบริหารโรงเรียนและงานหน้าที่ครูผู้สอนของนักศึกษา ในรูปแบบของการสัมมนา [อ่านต่อ..]

437 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

Sarajkund International Crafts Mela 2018

วันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะนักแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 15 ท่าน ได้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในงานแสดงสินค้าหัตถกรรมประจำปี Sarajkund International Crafts Mela 2018 ซึ่งถือเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอินเดีย โดยจัดที่  Sarajkund,Faridabed รัฐหรยาณา สาธารณรัฐอินเดีย   641 total views, 1 views today

641 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “อินทนิลเกมส์” ครั้งที่ 44

วันที่ 3 มีนาคม 2561 ขบวนพาเหรดของกองทัพนักกีฬาระหว่างคณะ”อินทนิลเกมส์”ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 แต่ละคณะได้เริ่มต้นเดินขบวนตั้งแต่หน้าอาคาร 31 ไปสู่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยแต่ละคณะได้จัดขบวนได้อย่างสวยงาม และความพร้อมเพรียงกันของกีฬาแต่ละสี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวินัย แข่งขัน ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีระหว่างคณะ”อินทนิลเกมส์”ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2560 ในปีนี้ ครุศาสตร์กวาดทุกรายการกีฬา ในการเเข่งขันกีฬาระหว่างคณะ อินทนิลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ชนะเลิศฟุตบอลชาย ชนะเลิศฟุตซอลชาย ชนะเลิศฟุตซอลหญิง ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศตะกร้อชาย ชนะเลิศตะกร้อหญิง และชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา Cr.ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

604 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการสรา้งบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41   768 total views, 1 views today

768 total views, 1 views today