ข่าวทั่วไป

คอม-เทคโน ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 4

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช้วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคอม-เทคโน ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กรุณามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 1.   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการของนักศึกษากลุ่มเครือข่าย 2.   เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีของนักศึกษากลุ่มเครือข่าย 3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกลุ่มเครือข่าย 4. พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การประกอบวิชาชีพ โดยมีเข้าร่วมโครงการ  จำนวนทั้งสิ้นกว่า 269 คน  โดยแบ่งเป็นคณาจารย์ [อ่านต่อ..]

42 total views, 42 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการย่างก้าวสู่ความเป็นครู : กิจกรรมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต สาขาการประถมศึกษา “สอนเก่ง เก่งงาน เก่งกิจกรรม”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการย่างก้าวสู่ความเป็นครู : กิจกรรมสรา้งอัตลักษณ์บัณฑิต สาขากาประถมศึกษา “สอนเก่ง เก่งงาน เก่งกิจกรรม” และกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 80 total views, 3 views today

80 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กำหนดหลักเกณฑ์ การกลั่นกรองกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู็ทรงคุณวุฒิ

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ 010/2562 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของแต่ละหน่วยงานนั้น **คณะครุศาสตร์จึงขอเชิญชวนบุคลากรร่วมเสนอรายชื่อบุคลากรภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มที่กำหนดให้ โดย กำหนดเสนอรายชื่อบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยนำส่งที่ คณบดีคณะครุศาสตร์ ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 41 ชั้น 2 กำหนดหลักเกณฑ์/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม      147 total views, [อ่านต่อ..]

147 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562  จำนวน 19 หลักสูตร โดยมีคณบดีทุกคณะและประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 332 total views, 6 views today

332 total views, 6 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาเข้าสอบ โดยชั้นปีที่ 1-2 สอบในวันเสาร์ และชั้นปีที่ 3-4 วันในอาทิตย์ ณ อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   79 total views, 2 views today

79 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

ชี้แจงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ชี้แจงการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ โดยจะมีการทดสอบในวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 นี้ ณ อาคาร 41 (สามารถดูรายชื่อห้องสอบได้ที่กลุ่ม INTENSIVE COURSE SRRU 2019) 463 total views, 1 views today

463 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ทุกตำแหน่ง)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 15.30 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดเลือกตั้ง องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทุกตำแหน่ง ดังนี้ ประธานสภานักศึกษา (ภาคปกติ) นายกองค์การบริหารนักศึกษา (ภาคปกติ) นายกสโมสรนักศึกษา (ภาคปกติ) โดย คณะครุศาสตร์ หน่วยเลือกตั้งที่ 6  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 41       [อ่านต่อ..]

52 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การขอความอนุเคราะห์ส่งผลการเรียน จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3.ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” 4.ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการขอเบิกจ่ายงบประมาณ 5.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 6.การขอแก้ไขผลการเรียน [อ่านต่อ..]

234 total views, no views today

ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป

อาสาบำเพ็ญประโยชน์ : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คระครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์ : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนราวนคร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโคงการ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสา 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกกิจกรรมสาธารณะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ 3.เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างโรงเรียนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียน 4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนและชุมชนบ้านราวนคร 370 total views, no views today

370 total views, no views today