ข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒฯาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 2.คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภักสุรินทร์ [อ่านต่อ..]

74 total views, 74 views today

ข่าวทั่วไป

ขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีและพิธีสมโภชน์องค์กฐิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีจากอาคาร 41 เคลื่อนไปยังหอประชุมใหญ๋ และร่วมพิธีสมโภชน์องค์กฐินใหญ่ โดยกำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ  ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้ร่วมทำบุญและเกิดความศรัทธาในประพุทธศาสนาพร้อมทั้งสืบทอดประเพณีการทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงสืบไปนั้น   1,092 total views, 120 views today

1,092 total views, 120 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษารายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอน) ให้กับนักศึกษา ในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน [อ่านต่อ..]

937 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน๊้ 1.นโยบายกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 2.งบประมาณกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีงบประมาณ 2562 3.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 20 ปี 4.หลักสูตรการผลิตครู 4 ปี 1,224 total [อ่านต่อ..]

1,224 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การครบวาระของผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1282/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ 2.การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 2 (ปี พ.ศ.2560) 3.หลักสูตรครู [อ่านต่อ..]

2,160 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 2.คำอธิบายรายวิชา 3.การจัดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 4.เกณฑ์การให้คะแนน 1,745 total views, [อ่านต่อ..]

1,745 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การปฐมนิเทศนักศึกษาออกปฏิบัติการในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (กรณีตกหล่น)

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาออกปฏิบัติการในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (กรณีตกหล่น) โดยมีนักศึกษาจำนวนเข้าร่วมทั้งหมด 38 คน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 1,156 total views, no views today

1,156 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ บูรณาการโครงงานฐานวิจัย (PBL-RBL) Coaching บนฐานจิตตปัญญาศึกษาให้แก่นักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์และสามารถนำวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ โดยพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ สนองพระบรมราโชบายและบรรลุเป้าประสงค์ตามของพันธกิจมหาวิทยาลัยต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ 142 total views, [อ่านต่อ..]

142 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการสัมมนารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนารายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 5  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 จุดประสงค์ในการจัดโครงการ 1.. เพื่อนำเสนอการไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้  ด้านการปฏิบัติงาน  และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน งานบริหารโรงเรียนและงานหน้าที่ครูผู้สอนของนักศึกษา [อ่านต่อ..]

1,464 total views, no views today