..
ข่าวทั่วไป

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภางค์ นันตา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ใน “การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 : วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ สานสู่ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นเจ้าภาพครั้งที่ 10 โดยมีเจ้าภาพร่วมทั้งหมด 12 แห่ง [อ่านต่อ..]

1,359 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้้ด้วยโครง งาน สำหรับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ((ระยะที่ ๑)

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมอาคาร ๒๙ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้้ด้วยโครง งาน สำหรับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ((ระยะที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การจัดทำโครงการนี้ คณะครุศาสตร์จึงมุ่งพัฒนาทักษะการคิด (Thinking [อ่านต่อ..]

1,388 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้้ด้วยโครง งาน สำหรับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ((ระยะที่ ๑)

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุมอาคาร ๒๙ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skills) โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้้ด้วยโครง งาน สำหรับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ ((ระยะที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การจัดทำโครงการนี้ คณะครุศาสตร์จึงมุ่งพัฒนาทักษะการคิด (Thinking [อ่านต่อ..]

939 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.พิจารณาอนุมัติผลการเรียนหลักสูตร คม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 2.อนุมัติการสำเร็จการศึกษา 3.จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561 4.พิจารณาการจัดอาจารย์นิเทศก์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู [อ่านต่อ..]

1,056 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ Google Form และ QR Code

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ Google Form และ QR Code วิทยากรและผู้ดำเนินโครงการโดย งานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์ (41208) อาคาร 41 ชั้น 2     1,341 total views, no views today

1,341 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมพิจารณาผลการเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1/2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในประชุมพิจารณาผลการเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1/2561 ณ ห้อง SMART CLASSROOM ชั้น 2 อาคาร 41 1,019 total views, no views today

1,019 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการรับการติดตามประเมินมาตรฐานการผลิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ วรอินทร์ ประธานอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 พร้อมคณะจากคุรุสภา ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำหรับการมาของคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) จำนวน [อ่านต่อ..]

2,756 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินมาตรฐานการผลิต หลักสูตร (ค.บ.5ปี) ครั้งที่ พิเศษ/2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินมาตรฐานการผลิต หลักสูตร (ค.บ.5ปี) ครั้งที่ พิเศษ/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.เตรียมรับการประเมินมาตรฐานการผลิต หลักสูตร ค.บ.5 ปี 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินหลักสูตร ค.บ.5   1,518 total views, no views today

1,518 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) รุ่น 3

วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) รุ่น 3 ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯให้รู้จักเป้าหมายชีวิตและวางแผนการดำเนินชีวิตให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ตรงในการทำงานกับผู้มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพครู 3.เพื่อรับมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 878 total views, no views today

878 total views, no views today