ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2560 รอบที่สอง

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2560 รอบที่สอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาศักยภาพครู เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 134 total views, 2 views today

134 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ณีน์นรา ดีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์เป็นะธานในพิธีเปิด โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 162 total views, no views today

162 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

คณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพถวายภัตราหารให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบท

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00 น. และเวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่คณะครุศาตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตราหารเช้า และ ภัตราหารเพล ให้กับบุคลากรที่เข้า่ร่วมโครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชบรมราชาภิเษก ณ วัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์            125 total views, 1 views today

125 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ผศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 154 total views, no views today

154 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 2.การแก้ไขผลการเรียน 258 total views, no views today

258 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 (คณะครุศาสตร์) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูดำเนินการจัด โครงการปฐมนิเทศเตรียมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษา ในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตนในสถานศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด 2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการรับการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำหนด  – ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ) ในหัวข้อ “ภาพลักษณ์นักศึกษาครูที่ดี” (ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ) -บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการเลือกหัวข้อวิจัย” [อ่านต่อ..]

67 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคร 41 โดยมีระเบียบการประชุม ดังนี้ 1.การเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2562 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 3.การขอแก้ไขผลการเรียน 55 total views, no views today

55 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ รักษาการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สานสอนรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม2561-31 มีนาคม 2562) ประจำงบประมาณ 2562 74 total views, no views [อ่านต่อ..]

74 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูเพื่อพัฒนานวัฒกรรมในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1. เพื่อลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 21 โรงเรียน 2. เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวอย่างชุดประสบการณ์/นวัฒกรรมต้นแบบในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ 3. [อ่านต่อ..]

283 total views, no views today