ข่าวทั่วไป

มอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ร้อยตำรวจโท ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบเครื่องหมาย “นักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์”จากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะผู้เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบโดย ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ พ.ต.อ.เชน ทรงเดช และคณะ 3,090 total views, 680 views today

3,090 total views, 680 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี **สอดคล้องกับการประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์**   1,427 total views, 5 views today

1,427 total views, 5 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือระยะแรก (Ear Intervention) ณ ห้องประชุมกระชั้น 3 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวรายงานต่อประธาน ปัญหาทางพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนับว่ามีความสำคัญยิ่งและเป็นตัวบ่งชี้สำคัญต่อการเรียนรู้และความสำเร็จต่อการศึกษาในอนาคต หากสามารถได้รับการคัดกรองและให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มได้จะทำให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยและพัมนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพรวดเร็วทันเวลา การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มจึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นมาก เด็กที่เป็นกลุ่มเด็กเสี่ยงจะรอให้อาการหายไปเองไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ยิ่งเร็วยิ่งดีดังกับคำกล่าวที่เป็นสากลว่า Ear Intervention วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัย 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ด้านการคัดกรองไปใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับปฐมวัยได้ 3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม [อ่านต่อ..]

1,720 total views, 5 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 180 คน ตามเกณฑ์ของคุรุสภา ณ ห้องช้างเผือก อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจในการศึกษาต่อในหลักสูตร 2.เพื่อเสนอโครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและภาพรวมของหลักสูตร 3.เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัววางแผนการเรียนให้เป็นตามเจตนารมย์ของหลักสูตร 4.เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะคณาจารย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน **สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.   [อ่านต่อ..]

1,326 total views, 8 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยคณะครุศาสตร์มีนักศึกษา 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาการประถมศึกษา สาขาพลศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิยาศาสตร์การกีฬา รวมจำนวน 300 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ศึกษาใหม่ ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจาก มีระบบการจัดการศึกษา และมีระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้อีกมากมาย ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น [อ่านต่อ..]

2,059 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองคณบดีทุกฝ่ายจัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การส่งเกรดของคณาจารย์ 2.การทำข้อมูลหลักสูตร (ตามแบบฟอร์มขอฝสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 3.แนวฏิบัติการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 4.ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 (1 เมษายน2561) 5.กำหนดวันประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 [อ่านต่อ..]

1,969 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการสอนแบบ Active Learning และได้แนวทางการศึกษาแบบ STEM Education 2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้สำรวจปัญหาการศึกษาเชิงลึก ในบริบทเชิงพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ และในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาร่วมกันระหว่าง โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้ง 25 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ [อ่านต่อ..]

2,193 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการประกันคูณภาพการศึกษา

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการประกันคูณภาพการศึกษา โดยมี ดร.วสันต์ชัย กากแก้ว เป็นวิทยากร  เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการสอนและการทำ มคอ.3 ในรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา และให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41      1,898 total views, no views today

1,898 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

โครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดต่ำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดต่ำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น3 อาคาร41 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ประธานเปิดโครงการจัดการความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราอย่างง่ายเพื่อการขอกำหนดต่ำแหน่งทางวิชาการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แทนออมทอง ศาสตราจารย์ประจำประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ื โดยมีวัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนที่ดีเพื่อให้คณาจารย์สามารถเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อควรปฏิบัติและข้อเสนอแนะต่างๆในการเสนอขอต่ำแหน่งทางวิชาการ                  [อ่านต่อ..]

3,055 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-15.00 น. อาจารย์พัชรี เขตต์จะโป๊ะ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41     3,039 total views, no views today

3,039 total views, no views today