No Picture
ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิ๊ก             1,123 total views, 39 views today

1,123 total views, 39 views today

ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ (รุ่นเพิ่มเติม)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์สุพัตรา คำสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) รุ่นเพิ่มเติม โดยมีนักศึกษาทั้งหมด ๓๕ คน ในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ 465 total views, no views today

465 total views, no views today

ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการสัมมนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม)

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ (การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม)  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ๕ ปี  ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 560 total views, 1 views today

560 total views, 1 views today

ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 08.30 น.ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา 1,600 total views, no views today

1,600 total views, no views today

ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560

ประกาศ  8  มิถุนายน  2560 ด่วนที่สุด!!!  **คลิ๊ก!! เพื่อดาวโหลด** หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา 755 total views, no views today

755 total views, no views today