No Picture
ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปี 2562 (เพิ่มเติมกรณีโรงเรียนต่างจังหวัด)

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปี 2562 (เพิ่มเติมกรณีโรงเรียนต่างจังหวัด) คลิ๊ก         166 total views, 1 views today

166 total views, 1 views today

No Picture
ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สำรวจข้อมูลโรงเรียนที่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2562

แบบสำรวจข้อมูลโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิ๊ก             1,471 total views, 3 views today

1,471 total views, 3 views today

ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ (รุ่นเพิ่มเติม)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์สุพัตรา คำสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) รุ่นเพิ่มเติม โดยมีนักศึกษาทั้งหมด ๓๕ คน ในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ 480 total views, no views today

480 total views, no views today

ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการสัมมนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 (การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม)

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ (การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม)  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ๕ ปี  ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 570 total views, no views today

570 total views, no views today

ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 08.30 น.ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา 1,615 total views, no views today

1,615 total views, no views today

ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 2560

ประกาศ  8  มิถุนายน  2560 ด่วนที่สุด!!!  **คลิ๊ก!! เพื่อดาวโหลด** หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา 772 total views, no views today

772 total views, no views today