ประกาศ

ประชุมเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เพื่อพัฒนาอาคารเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อแจ้งกำหนดการพัฒนาอาคาร 41 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NO.1  ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 448 total views, 89 views today

448 total views, 89 views today

ประกาศ

นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าปฏิบัติการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าปฏิบัติการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมในรายวิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41 490 total views, 4 views today

490 total views, 4 views today

ประกาศ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การรับเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 2.สรุปยอดงบประมาณคณะครุศาสตร์ ปี 2561 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 3.การเปลี่ยนแปลงศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร [อ่านต่อ..]

313 total views, no views today