ประกาศ

เลือกตั้ง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ทุกท่าน ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ โถงทางเดินชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ รายชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์   975 total views, no views today

975 total views, no views today

ประกาศ

โครงการวิเคราะห์และพัฒนาความสำเร็จของโครงการประชารัฐเพือสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ จำปา อาจารย์สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ และ อาจารย์พัชรา พานทองรักษ์  ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์และพัฒนาความสำเร็จของโครงการประชารัฐเพือสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1,529 total views, no views today

1,529 total views, no views today

ประกาศ