ข่าวจากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ (รุ่นเพิ่มเติม)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์สุพัตรา คำสุข หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ปี) รุ่นเพิ่มเติม โดยมีนักศึกษาทั้งหมด ๓๕ คน ในการออกฝึกปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น ๓ อาคาร ๔๑ 354 total views, 1 views today

354 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของจังหวัดสุรินทร์  ณ พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 452 total views, no views today

452 total views, no views today

No Picture
ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-22.00 น. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดเอกสารดังแนบ เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 195 total views, no views today

195 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ปี) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น ๓ อาคาร ๔๑   452 total views, 1 views today

452 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณาจารย์และบุคคลากรคณะครุศาสตร์

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ๑.แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ ๑ ๒.การจัดตั้งสหกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ๓.การแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   961 total views, 1 views today

961 total views, 1 views today