ข่าวทั่วไป

งานแถลงข่าวโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU OPEN HOUSE 2018 (ครั้งที่ 1)

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ SRRU OPEN HOUSE 2018 (ครั้งที่ 1) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ตึกคระครุศาสตร์ อาคาร 41 โดยมีสู่มวลชนหลายสำนักเข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องฉัตทันต์ อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โพสข่าวโดย : นายชูกสุล เกษฎา 105 total views, 105 views today

105 total views, 105 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมวางแผนการดำเนินงานในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE) 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560  ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในการจัดงานเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ  (Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE) ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 116 total views, 116 views today

116 total views, 116 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมหารือการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 199 total views, 65 views today

199 total views, 65 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

วันเด็กแห่งชาติ คณะครุศาสตร์ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ 3 สถานที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ เทศบาลจังหวัดสุรินทร์ ตชด.สุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ณ กองกำลังตำรวจชายแดนที่ 21  โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อสร้างสาาค์แรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้ 2.สร้างเวทีแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน 3.เพื่อให้ประชาชนและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก 4.เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 5.เพื่อให้เด็กรู้หน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี           414 total views, [อ่านต่อ..]

414 total views, 15 views today

ประกาศ

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. อ.จิรายุทธ โสมขันเงิน ผู้ช่วยคณบดี เป็นประธานในการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ 1.ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 2.(ร่าง)รายละเอียดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 3.(ร่าง)คำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 168 total views, [อ่านต่อ..]

168 total views, 3 views today