..

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิ ศรีประดิษฐ์  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”       176 total views, 176 views today

176 total views, 176 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอน รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม (10021021t) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การจัดทำเอกสารประกอบการสอน 2.รายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560 3.พิจารณาอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 1,154 total views, [อ่านต่อ..]

1,154 total views, 569 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-15.00 น. อาจารย์พัชรี เขตต์จะโป๊ะ อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ก่อนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41     889 total views, 378 views today

889 total views, 378 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.การลาออกจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ของพันตำรวจเอกสนธยา แจงเจริญ (อดีตผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21) 2.สรุปยอดงบประมาณคณะครุศาสตร์ ปี2561 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) 3.การอนุญาตขอขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของ อ.ชัยธวัช [อ่านต่อ..]

578 total views, 103 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการ ประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (การฝึกประสบการณืวิชาชีพครู) ณ ห้อง Smart classroom ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การพิจารณาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561 736 total views, [อ่านต่อ..]

736 total views, 3 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ ด้านภาษาจากงบประมาณศูนย์ภาษา ที่คณะครุศาตร์ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสังกัดคณะครุศาสตร์ ด้านภาษาจากงบประมาณศูนย์ภาษา ที่คณะครุศาตร์ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 4 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา อ้างถึง หนังสือศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องแจ้งผลการพิจารณาแผนบริหารงบประมาณศูนย์ภาษา ปีงบประมาณ พ.ศ2561 ที่ประชุมมีมติจัดสรรงบประมาณศูนย์ภาษา ให้กับคณะครุศาสตร์ จำนวน [อ่านต่อ..]

1,055 total views, 5 views today