..

การเข้ายืนยันตัวตนในระบบจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำความดี ปลูกฝังให้คนทุกเพศทุกวัยได้ตื่นตัวในการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม คู่มือการใช้งานระบบจิตอาสา ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบจิตอาสา  คลิ๊กยืนยันการใช้งานระบบจิตอาสา     1,732 total views, 167 views today

1,732 total views, 167 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1.ให้นักเรียนค้นพบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบปัญหาและสมมติฐานที่ตั้งไว้ 2.ให้นักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 4.ให้นักเรียนและครูเรียนรู้และทำการศึกษาทำงานร่วมกัน 1,347 total views, 64 views today

1,347 total views, 64 views today

..

ประกาศรายชื่อพร้อมห้องสอบ สำหรับผู้สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

ข้อกำหนดในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ครูคืนถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลด รายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์ครูคืนถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2561       5,879 total views, 146 views today

5,879 total views, 146 views today

ข่าวทั่วไป

มอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ร้อยตำรวจโท ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร อาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้รับมอบเครื่องหมาย “นักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์”จากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะผู้เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบโดย ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑ พ.ต.อ.เชน ทรงเดช และคณะ 2,226 total views, 104 views today

2,226 total views, 104 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยม มรภ.สุรินทร์ ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการวิเคราะห์ รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของ [อ่านต่อ..]

1,519 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 2.การอนุมัติผลการเรียน ระดับปริญญาตรี **สอดคล้องกับการประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์**   1,421 total views, no views today

1,421 total views, no views today