ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม (1002101t) ณ ห้องประชมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การส่งคะแนนระหว่างภาคการศึกษา 2/2560 2.การออกข้อสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560 3.กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560 4.การสำรวจผู้สอน วิชา ภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 750 total views, 109 views today

750 total views, 109 views today

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมทำความสะอาดคณะครุศาสตร์เพื่อเตรียมการรับเสด็จในโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมกันพัฒนาอาคาร 41 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ บริเวณอาคาร 41   795 total views, 111 views today

795 total views, 111 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2561 (วาระพิเศษ)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่1/2561 (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ TO BE NO .1 2.การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อเข้ารับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน 404 total views, 36 views today

404 total views, 36 views today

ประกาศ

ประชุมเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เพื่อพัฒนาอาคารเตรียมการรับเสด็จ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เพื่อแจ้งกำหนดการพัฒนาอาคาร 41 เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NO.1  ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41 394 total views, 35 views today

394 total views, 35 views today

ประกาศ

นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าปฏิบัติการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าปฏิบัติการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมในรายวิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 41 490 total views, 4 views today

490 total views, 4 views today