ประกาศ

ผลการสอบข้อเขียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสาขาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

1.ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วไปเทศ 3.มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ   337 total views, 337 views today

337 total views, 337 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย

1.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยสาขาวิชาพลศึกษา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ 2.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับเยาวชนโดยกลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ อ.ปราสาท 3.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตทุกช่วงวัย/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตสำหรับเด็กปฐมวัยโดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ *สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 872 total [อ่านต่อ..]

872 total views, 498 views today

ข่าวทั่วไป

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่3/2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองคณบดีทุกฝ่ายจัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.การส่งเกรดของคณาจารย์ 2.การทำข้อมูลหลักสูตร (ตามแบบฟอร์มขอฝสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 3.แนวฏิบัติการนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 4.ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 (1 เมษายน2561) 5.กำหนดวันประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 [อ่านต่อ..]

1,211 total views, 404 views today

ข่าวการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบฐานข้อมูลบนแอนดรอยด์” ณ ห้องประชุม 29101 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วิทยากรโดย นายชัยวุฒิ พรหมบุตร (มาสเตอร์อึ่ง) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม       672 total views, 1 views today

672 total views, 1 views today