ข่าวทั่วไป

กิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันในวิชาชีพพลศึกษา

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับอาจารย์จากสาขาพลศึกษา คณะคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาชีพพลศึกษา กับอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อนำความรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป   832 total views, 49 views today

832 total views, 49 views today

ข่าวทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 1.กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 2.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้สถานที่ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา และโรงยิมเนเซี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2561 3.การดำเนินการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ [อ่านต่อ..]

1,870 total views, 31 views today

ประกาศ

กำหนดการในการรับรายงานตัวนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารการรายงานตัว (หนังสือแจ้งความประสงค์ฯ) ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง ปล.เอกสารแยกเป็นชั้นปี   864 total views, no views today

864 total views, no views today

ประกาศ

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง อนุมัติคำร้องขอแก้ “I” ในภาคเรียนที่ 1/2561

**สามารถดูบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแก้ I ได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 41** 808 total views, no views today

808 total views, no views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

พิธีไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.แสดงความคารวะและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์ 2.ได้สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและนักศึกษารุ่นหลัง 3.ได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21หลัก 8 c **สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพองค์ประกอบที่ 3 .2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา** 1,170 total views, 8 views today

1,170 total views, 8 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรม ” จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรม ” จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ โดยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมได้ร่วมกันใน “กิจกรรมปลูกต้นไม้” ตามสถานที่กำหนด (ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล และพืชสมุนไพร)               533 total views, no views today

533 total views, no views today