ข่าวจากหน่วยงานภายใน

ผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์คณะครุศาสตร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์ ซึ่งผลการเลือกตั้งดังกล่าว นับคะแนนเมื่อเวลา 15.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้แก่ หมายเลข 2 อาจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ได้คะแนนทั้งสิ้น 29 คะแนน หมายเลข 7 อาจารย์ ดร.ตรีคม พรมมาบุญ ได้คะแนนทั้งสิ้น 27 คะแนน หมายเลข 8 อาจารย์สุรเดช โพธิกุล ได้คะแนนทั้งสิ้น [อ่านต่อ..]

3,137 total views, 1 views today

ประกาศ

เลือกตั้ง ผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ทุกท่าน ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 15.00 น. ณ โถงทางเดินชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ รายชื่อข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์   1,062 total views, no views today

1,062 total views, no views today

ประกาศ

โครงการวิเคราะห์และพัฒนาความสำเร็จของโครงการประชารัฐเพือสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ จำปา อาจารย์สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ และ อาจารย์พัชรา พานทองรักษ์  ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์และพัฒนาความสำเร็จของโครงการประชารัฐเพือสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1,807 total views, 2 views today

1,807 total views, 2 views today

ข่าวจากหน่วยงานภายใน

โครงการกีฬาสีภายใน “ครุศาสตร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งผู้บริหาร ในโครงการกีฬาสีภายในคณะครุศาสตร์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 2.ได้มีโอกาสทำกิจกรรมทางด้านกีฬาและสุขภาพร่วมกัน 3.ได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 1,807 total views, no [อ่านต่อ..]

1,807 total views, no views today

ประกาศ
ข่าวทั่วไป

กิจกรรมการประถม…โอมฮัก รักษ์ประเพณี ลอยประทีป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “การประถม…โอมฮัก รักษ์ประเพณี ลอยประทีป” จัดขึ้นโดย สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และนักเรียน เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่ออธิบายถึงคุณค่าของน้ำ  หรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ 2,660 total views, [อ่านต่อ..]

2,660 total views, no views today