โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติญี่ปุ่น-ไทย

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติญี่ปุ่น-ไทย โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 80 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ อาคารลานช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  Cross-cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรมให่แก่นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
2.เพื่อพัฒนาทักษะ Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
3.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
4.เพื่อทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทางด้าน ภาษา อาหาร การแต่งกายและการละเล่นพื้นบ้านไทยให้เป็นที่แพร่หลายในสากล

858 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*