โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manuel)

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manuel) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร โดยมีวิทยากรมากความสามารถ รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป๋นเครื่องมือในการพัฒนาปรสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร โดยจัดขึ้น ณ ห้องปทุมรัตน์ สวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์

1,457 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*