ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลีียนเรียนรู้ประสบการณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช้างแดง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้มีแนวทางการประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการที่ชัดเจนบนฐานความประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสู่ความร่วมมือ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ขึ้น

 

1 ร่วมมือในการผลิตบัณฑิต

 

2 ร่วมมือในการวิจัย

 

3 ร่วมมือในการบริการวิชาการ

 

4 ร่วมมือในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

777 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*