โครงการสัมมนาระหว่างการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาระหว่างการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้างผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ศรัทธาของผู้ได้รับการบริการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
  3. เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

1,160 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*