การประชุมรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในที่การประชุมรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (1004801t) ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนเล่มรายงานวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (การออกสังเกตการสอน)
2.พิจารณารูปแบบการจัดสัมมนาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

884 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*