โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีบรรจุ 2559-2560

วันที่ 6 กันยายน 2561 โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560
เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560 ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแลัวจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในภูมิลำเนาของตนเอง โดยกำหนดเป้าหมายดำเนินการระหว่าง ปี 2559-2570 เพื่อส่งมอบครูใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่องค์ผู้ใช้ครู จำนวน 47,390 คน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการลงทุนจากทางภาครัฐ ที่มุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการนำร่องในการปฏิรูประบบการผลิตครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างครูคุณภาพสูง ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีตัวชี้วัด ได้แก่ คะแนนผลสอบ O-NET และ PISA ที่เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และรองรับประเทศไทย 4.0 จึงมีความหวังว่าครูเหล่านี้จะเป็นผู้นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของประเทศที่จะเห็นผลได้อย่างชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับหมอบหมายให้รับผิดชอบระดับจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ดำเนินการหรือจัดโครงการร่วมกับเครือข่าย โดยวิธีการพัฒนาครูใหม่จะต้องเป็นการส่งเสริมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ สร้างสรรชุมชนวิชาชีพครูเพื่อการเรียนรู้ (PLC)และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมของกลุ่มครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
โครงการพัฒนาครูคืนถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ในปีบรรจุ 2559-2560 มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้
1.เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน
2.เพื่อพัฒนาการเป็นโค้ชและผู้อำนวยความสะดวกการจัดการเรียนรู้ให้แก่คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ)
3.เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ในการทำงานร่วมกับชุมชนในมิติการเรียนรู้และอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

1,205 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*