การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องรับรองวิทยากร ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.การขอเบิกทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของ อ.ดร.บุญทวี อิ่มบุญตา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา
2.การขอรับค่าตอบแทนการทำผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ผศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
3.การขอรับค่าตอบแทนการนำเสนอผลงานวิจัย ของ ผศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน
4.การขอเบิกเงินอุดหนุนการทำผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง ผศ.ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
5.การขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ อ.ดร.พนา จินดาศรี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา
6.การขอรับค่าตอบแทนบทความทางวิชาการ ของนายคมสัน สุพรรณภพ นักวิชาการศึกษา
7.การขอรับทุนอุดหนุนบทความทางวิชาการ ของนายคงคม สืบสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา
8.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

3,293 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*