โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศก์ และครูพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมยกระดับการเรียนรู้ บูรณาการโครงงานฐานวิจัย (PBL-RBL) Coaching บนฐานจิตตปัญญาศึกษาให้แก่นักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์และสามารถนำวิธีการจัดการเรียนการสอนได้ โดยพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ สนองพระบรมราโชบายและบรรลุเป้าประสงค์ตามของพันธกิจมหาวิทยาลัยต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องไอยเรศ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

210 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*