การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและรับรองผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมช้างดำ ชั้น 2 อาคาร 41 โดยมีท่านคณะกรรมการดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ท. ดร.นภเกตุ สุขสมเพียร
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต

1,934 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*