การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.นุชจรี บุญเกต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การครบวาระของผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 1282/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
2.การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 2 (ปี พ.ศ.2560)
3.หลักสูตรครู 4 ปี และ 5 ปี
4.รายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยพื้นฐาน (CCR)
5.การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะครุศาสตร์ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย
6.แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
7.การขอรับทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ของ ผศ.ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง
8.การขอเบิกทุนอุดหนุนการทำผลงานวิชาการ ของ ดร.อุริด พลศรี

 

2,247 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*