ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1.กฏกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561
2.รับรองรายงานการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
3.การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และประเภทงบรายจ่าย
4.การเตรียมความพร้อมของห้องเรียน การเข้าออกอาคาร 41 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2561
5.กำหนดส่งผลการเรียน
6.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ2560-2579)
7.การสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะเป็นกรรมการสภาวิชาการ
8.การสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะเป็นกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

616 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*