ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน๊้
1.นโยบายกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
2.งบประมาณกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีงบประมาณ 2562
3.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 20 ปี
4.หลักสูตรการผลิตครู 4 ปี

1,306 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*