กิจกรรมการประถม…โอมฮัก รักษ์ประเพณี ลอยประทีป

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “การประถม…โอมฮัก รักษ์ประเพณี ลอยประทีป” จัดขึ้นโดย สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และนักเรียน เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
2. เพื่ออธิบายถึงคุณค่าของน้ำ  หรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์

2,667 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*