โครงการวิเคราะห์และพัฒนาความสำเร็จของโครงการประชารัฐเพือสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ จำปา อาจารย์สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ และ อาจารย์พัชรา พานทองรักษ์  ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์และพัฒนาความสำเร็จของโครงการประชารัฐเพือสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1,857 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*