ผลการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์คณะครุศาสตร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-15.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์
ประจำคณะครุศาสตร์ ซึ่งผลการเลือกตั้งดังกล่าว นับคะแนนเมื่อเวลา 15.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ได้แก่

หมายเลข 2 อาจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ ได้คะแนนทั้งสิ้น 29 คะแนน
หมายเลข 7 อาจารย์ ดร.ตรีคม พรมมาบุญ ได้คะแนนทั้งสิ้น 27 คะแนน
หมายเลข 8 อาจารย์สุรเดช โพธิกุล ได้คะแนนทั้งสิ้น 23 คะแนน

ในการนี้คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะคณะครุศาสตร์ มา ณ โอกาสนี้

3,150 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*