โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครูปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0
2634

เอกสารประกอบการอบรม

การเขียนเค้าโครง

การเขียนรายงานการวิจัย

การพัฒนาครูโดยใช้ระบบ Coaching & Mentoring

การพัฒนาครูเพื่อสร้างเด็กในศตวรรษที่ 21

งานวิจัยในชั้นเรียนครูมาเลเซีย

แบบบันทึก Coaching

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

Poster

Similarities and Differences in Coaching and Mentoring

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้