การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

0
329

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้างเผือก ผศ.ดร.นภดล พูลสวัสดิ์ คณะบดีคณะครุศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ดร.อุดม หอมคำ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน บริบทภาพรวมของคณะครุศาสตร์ แนะนำประธานหลักสูตร แก่คณะกรรมการตรวจสอบ

หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา มีดังนี้

๑. หลักสูตร ค.บ. พลศึกษา
๒. หลักสูตร ค.บ. การประถมศึกษา
๓. หลักสูตร ค.ม. หลักสูตรและการสอน
๔. หลักสูตร ค.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
๕. หลักสูตร ค.ม. บริหารการศึกษา
๖. หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา
๗. หลักสูตร ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
๘. หลักสูตรประกาศบัตรบัณฑิตวิชาชิพครู
๙. หลักสูตร ค.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
๑๐. หลักสูตร ปร.ด. ภาวะผู้นำและการบริหาร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้