โครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนานำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
1.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานการณ์จริง
2.เพื่อให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานวิชาชีพครูแล้วนำเสนอในรูปแบบการสัมมนา

399 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*