การประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมอนุคณะกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงันี้
1.หลักสูตรการผลิตครู 4 ปี
2.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
3.การเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4.รายวิชาการสังเกตการณ์สอน

410 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*