อาสาบำเพ็ญประโยชน์ : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารญ์ ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คระครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอาสาบำเพ็ญประโยชน์ : กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนราวนคร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์ของโคงการ ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะและจิตอาสา
2.เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกกิจกรรมสาธารณะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ
3.เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างโรงเรียนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียน
4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนและชุมชนบ้านราวนคร

439 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*