โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557

0
333

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผศ.ทนนท์ รัตนรวมการ  และคณะกรรมการ คือ ดร.ศิวาพร พยัคฆนันท์, อาจารย์อรุโณทัย อุ่นไธสง, อาจารย์พิทักษ์  แสนกล้า พร้อมทีมเลขานุการจากศูนย์มาตรฐานการศึกษา

โดยมีผลคะแนนประเมินจากคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับดี (3.69 คะแนน) อีกทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของคณะในปีการศึกษาหน้า อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและคณะครุศาสตร์ต่อไป

IMG_4437 (Medium) IMG_4443 (Medium) IMG_4442 (Medium) IMG_4439 (Medium)IMG_4477 (Medium)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้