ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องการงดการเรียนการสอนและการสอนชดเชย นักศึกษาภาค กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

0
5633

 

                                Krus                                         ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เรื่องการงดการเรียนการสอนและการสอนชดเชย นักศึกษาภาค กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558


เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ภาค กศ.บป. และบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงออกประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอนและการสอนชดเชย นักศึกษาภาค กศ.บป. และบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 (เพิ่มเติม) ดังนี้ งดการเรียนการสอน สอนชดเชย และสอบปลายภาค

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน
กศ.บป./บัณฑิตศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 งดการเรียนการสอน 7 – 8 พฤศจิกายน 2558 คณะ/ผู้สอน
2 สอนชดเชยหรือสอนปลายภาคการศึกษาที่ 1/58 โดยอาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา 28 – 29 พฤศจิกายน 2558 คณะ/ผู้สอน
3 สอบปลายภาคการศึกษาโดยคณะ 5 ธันวาคม 2588 คณะ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้