การประกวดศิลปะการใช้สื่อการสอนวันที่ ๑๕ – ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

0
607

ระเบียบการประกวดศิลปะการใช้สื่อการสอน
ณ อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
…………………………………………………………………………..

๑.ชื่อกิจกรรม การแข่งขันประกวดศิลปะการใช้สื่อการสอน
๒.หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประกวด
          ๒.๑ แบ่งระดับช่วงชั้นในการประกวดเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
                    – ระดับปฐมวัย
                    – ระดับประถมศึกษา
                    – ระดับมัธยมศึกษา
          ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแข่งขัน
                   -ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔-๕ ที่สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เท่านั้น
๓.เกณฑ์การประกวด
          ๓.๑ ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งสื่อการเรียนการสอนตามระดับช่วงชั้นที่เลือก โดยเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้เข้าร่วมประกวดจัดทำขึ้นเองประกอบไปด้วย
                   ๑. แผนการสอน
                   ๒. สื่อประกอบการเรียนการสอน (สื่อหลักที่ใช้ในแผนตาม ข้อ๑.)
          ๓.๒ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด ระดับช่วงชั้นละ ๕ ผลงาน
          ๓.๓ ผู้ที่ผ่านการแข่งขั้นในรอบคัดเลือกจะต้องมานำเสนอผลงานสื่อการเรียนการสอน ให้คณะกรรมการประเมิน
          ๓.๔ ใช้เวลาในการนำเสนอคนละไม่เกิน ๑๐ นาที (นำเสนอตามเกณฑ์การตัดสิน)
          ๓.๕ อนุญาตให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนำสื่ออื่นๆมาประกอบการนำเสนอได้ เช่น  ป้ายไวนิล  สื่อดิจิทัล
๔.ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน
          ๓.๖ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
          ๔.๑ ติดต่อสมัครเข้าร่วมแข่งขั้นได้ ๒ ช่องทาง คือ
                   ๑.ติดต่อรับเอกสารใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือ                  ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
                   ๒. สมัครในรูปแบบ ONLINE  ได้ที่  เว็บไซต์คณะครุศาสตร์  http://www.edu.srru.ac.th

          ในกรณีสมัครในรูปแบบเอกสาร สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือ                   ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาคาร ๔๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หรือส่งแฟกซ์มาที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๔๑๕๕๒  หรือที่ facebook = https://www.facebook.com/edusrrusurin
หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการประกวด สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๔๑๕๕๑-๒ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๒๖๘๖๖๖๙(คุณวิทวัส  อาโยวงษ์)                

                                                          กำหนดการ
หมดเขตวันรับสมัคร วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

                                                วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ส่งผลงานสื่อการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการตัดสิน โดย ส่งผลงานได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด ระดับช่วงชั้นละ ๕ ผลงาน
เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด ระดับช่วงชั้นละ ๕ ผลงาน เพื่อประกวดในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกาศลำดับการนำเสนอสื่อการเรียนการสอนรอบชิงชนะเลิศ สามารถตรวจสอบรายละเอียด  ได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ และ เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://www.edu.srru.ac.th
                                    วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น. นำเสนอสื่อการเรียนการสอน นำเสนอ คนละไม่เกิน ๑๐ นาที โดย ใช้สถานที่ในการนำเสนอดังต่อไปนี้

          – สื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย นำเสนอที่ห้องสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาคาร ๔๑ ชั้น ๒
          – สื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา นำเสนอที่ห้องประชุมช้างดำ อาคาร๔๑ ชั้น ๒
          – สื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา นำเสนอที่ห้องรับรองวิทยากร อาคาร ๔๑ ชั้น ๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกาศผลการแข่งขัน

เวลา ๑๔.๐๐ น. รับรางวัล

๕.เกณฑ์การตัดสิน
          ๑.รายละเอียดและเนื้อหาสาระ ของสื่อการเรียนการสอน
          ๒.ความเหมาะสมและประโยชน์ของสื่อที่นำมาใช้
          ๓.เทคนิคและวิธีการนำเสนอ

๖.รางวัลการประกวด
          ๑.รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
          เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐๐ บาท
          ๒.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
          เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๗๐๐ บาท
          ๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
          เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๕๐๐ บาท
          ๔.รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
          เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา จำนวน ๓๐๐ บาท

หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร โดยจะให้หลังจากการประกวดเสร็จสิ้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร
ระเบียบการประกวดศิลปะการใช้สื่อการสอน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้