ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุดการประกวดศิลปะการใช้สื่อการสอน

0
750

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนที่ดีที่สุด
การประกวดศิลปะการใช้สื่อการสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


 

ระดับปฐมวัย
1. นางสาวเกศณี ริ้วทอง
2. นายสมคิด กันตา
3. นางสาวอนงค์นาฏ สมดอก
ระดับประถมศึกษา
1. นางสาวสมพร คาลอย
2. นางสาวลัดดาวรรณ เกือกรัมย์
3. นางสาวรจเรข ไชยวงศ์
4. นางสาวพิภัชพร ธุรานุช
5. นางสาววรกานต์ จันทร์หอม
ระดับมัธยมศึกษา
1. นางสาววลัยลักษณ์ หมุดธรรม
2. นางสาวจันทร์จิรา จันสิงห์
3. นางสาวเพ็ญนภา หุยวัน
4. นายอภินพ จันขาว

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้