ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ “วารสารครุศาสตร์เมืองช้าง”

0
668

วารสารวิชาการ “วารสารครุศาสตร์เมืองช้าง”

ด้วยหลักสูตรสาขาหลักสูตรและการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลาพอสมควร ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมตามปรัชญาและปณิธานของคณะฯ เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สู่ชุมชนและสังคมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การจัดทำวารสาร  ครุศาสตร์เมืองช้างก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเป็นวารสารที่รวบรวมองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในการให้ความรู้แก่ชุมชนตลอดจนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคม คณะครุศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์เมืองช้าง” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการลงบทความทางวิชาการด้านการศึกษาและจัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไปอย่างน้อยปีละ 2 ฉบับต่อไป

โครงการจัดทำวารสารวิชาการ-วารสารครุศาสตร์เมืองช้าง-ไม่มีรายการงบประมาณ
ขั้นตอนการส่งบทความและแบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์
http://www.edu.srru.ac.th/?page_id=2271

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้