การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา

0
269

จาก ส่วนราชการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการรับทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการคุ้มครองชีวิตนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แต่เนื่องจากยังมีนักศึกษาจำนวนมากที่ยังไม่ทราบและยังไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้การรับทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาในคณะท่านทุกชั้นปี โดยนักศึกษาสามารถรับแบบฟอร์มการทำประกันอุบัติเหตุพร้อมชำระเงิน คนละ ๑๕๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ได้ที่กองพัฒนานักศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังที่แนบมา

 

ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่


 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้