ประชุมคณาจารย์และบุคคลากรคณะครุศาสตร์

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
๑.แจ้งหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ ๑
๒.การจัดตั้งสหกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๓.การแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

1,006 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*