ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

0
153

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต” ณ ห้องฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสราจารย์จรูญ  ถาวรจักร อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน และวิทยากร ร่วมเสวนา 3 ท่าน คือ 1. ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตเป็นคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ และอาจารย์ ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3.ดร.กระพัน ศรีงาม คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยากรได้ให้แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป
[Best_Wordpress_Gallery id=”19″ gal_title=”seminar education”]

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้