รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (โควตา)

0
1118

Qr-Code รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

1.เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ค.บ. 5 ปี
early2559
2. การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 5 ปี
ict2559
3. การประถมศึกษา ค.บ. 5 ปี
secondary2559
4.พลศึกษา ค.บ. 5 ปี
5.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา วท.บ. 4 ปี

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้