สัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

0
55

วันที่ 5 มีนาคม 2560
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดโครงการสัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน รายวิชาการปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 จำนวน 1600 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการปฏิบัติตน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างข้อมูลการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน งานหน้าที่ครูผู้สอน งานบริหารโรงเรียนและงานหน้าที่ครูผู้สอนของนักศึกษา ในรูปแบบของการสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

ประธานในพิธี ดร.พนิต ศรีประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คณะกรรมการประเมินการจัดนิทรรศการ
1.ดร.ชินวัตร บุบผาวัน
2.ดร.นุชจรี บุญเกต
3.อ.ณีน์นรา ดีสม[Best_Wordpress_Gallery id=”23″ gal_title=”สัมมนาและนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2″]

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้