การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 20/2560

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 20/2560 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1.การอนุมัติสำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
2.การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาพิจารณาผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา/อนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

344 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*