กีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาการประถมศึกษา ประจำปี 2560

วันที่ 6 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมันตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาการประถมศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตคณะครุศาสตร์ให้ตรงตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพครู และพัฒนานักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางด้านกีฬา ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการใช้การออกกำลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์

808 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*