การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 08.30 น.ผศ.ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
2.เพื่อเสริมสร้าง สัมพัธภาพและความร่วมมือ ในการเป็นเครื่อข่ายร่วมพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการรฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1,643 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*