ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรม (1002101t) ณ ห้องประชมช้างแดง ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การส่งคะแนนระหว่างภาคการศึกษา 2/2560
2.การออกข้อสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560
3.กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษา 2/2560
4.การสำรวจผู้สอน วิชา ภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561

1,069 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*