ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมช้างกระ ชั้น 3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.การเตรียมงานฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558-2559
2.การดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่ 243/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย

581 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*