ประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ พิเศษ/2561

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จันทมัตตุการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ พิเศษ/2561
โดยมีระเบียบวาระะการประชุม ดังนี้
1.พิจารณาคะแนนรายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 ปีการศึกษา 2560
2.พิจารณาคะแนนรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560

478 total views, 2 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*