หลักสูตรปริญญาตรี

0
798

 

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 ปี (ค.บ.)หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (ค.บ.)หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 ปี (วท.บ.)หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

สาขาวิชาการประถมศึกษา 5 ปี (ค.บ.)หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้