ประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้บที่ 2/2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.บุญเลี้ยง ทุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการคุรุศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้บที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมช้างแดง ชั้น3 อาคาร 41
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1.โครงการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายห้องสมุดกลุ่มโรงเรียน ตชด.21
2.การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตจากคุรุสภา

1,214 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*